صندلی چرخدار کتابچه راهنمای کاربر به این افراد اقدام کنم؟

- Jul 29, 2015-

انتقال صندلی چرخدار، عمدتا برای ظرفیت کاهش و از دست دادن پاراپلژي، همي پلژي اندام قطع شکستگی اندام فلج، اختلال شدید در اندام پایین تر در بیماری های شدید مانند آرتریت ناشی از شکست بدن زوال عقل بیماریهای عروق مغزی، بیماری های شدید سیستم عصبی مرکزی مانند بیماری پارکینسون باعث خطرناک عمل مستقل سالمندان ضعیف و ناتوان، معلولیت.

یک جفت:به طور خلاصه توصیف نوع و ویژگی های صندلی چرخدار. بعدی:استفاده از صندلی چرخدار و مراقبت.