عواملی که بر انتخاب یک کمک مسافرتی تأثیر می گذارد

- Dec 29, 2020-

عواملی که بر انتخاب کمک های مسافرتی تأثیر می گذارد

عوامل پایداری:

ارتباط مستقیم با مساحت زمین بین اندام های پایینی چپ و راست بر روی زمین و فولک های کمک ها

به طور مستقیم در خط مستقیم با منطقه تماس از کمک خود و زمین

به طور مستقیم در راستای مرکز گرانش در هنگام استفاده از کمک کننده

به طور مستقیم به وزن خود کمک مربوط می شود

واکرها با توجه به اندازه پایداری مرتب شده اند: قاب راه رفتن (راه رفتن و چرخ زدن) و کانا و کانا (چند پا)

عوامل دیگر:

توانایی تعادل

ظرفیت باربری اندام پایین تر

قدرت عضلانی اندام پایین تر, راه رفتن, و عملکرد راه رفتن

قدرت اندام فوقانی، گرفتن دست

قد، سن، وزن

بیماری

محیط.

زندگی.

توانایی شناختی

دلیل اعمال کمک کننده


یک جفت:استفاده مناسب از عصا زیر بغل بعدی:پای سوم انسان -- یک عصا