روند توسعه عصاها

- Sep 28, 2020-

روند توسعه عصا

با رشد مداوم جامعه، زندگی افراد بیشتر و طولانی تر می شود و تعداد افراد کهن سال نیز رو به افزایش است. به این ترتیب ایمنی و سلامت پیر به موضوع جدیدی در جامعه تبدیل شده است. برای اینکه افراد پیر بیشتری در کهن سالی خود راحت تر زندگی کنند، عصاهای چند منظوره به روند جدیدی تبدیل شده اند.

توسعه عصای مافوق صوت بزرگترین چشم انداز در حال حاضر است. تفاوت زمانی اکو مافوق صوت برای اندازه گیری فاصله امن بین مردم و اشیاء استفاده می شود، که متوجه هشدار زود هنگام کاربران برای جلوگیری از موانع و نقش در اجتناب از خطرات ایمنی بالقوه است.

با توجه به اصل بازتاب انتشار امواج مافوق صوت در هوا، موج مافوق صوت توسط سنسور به عنوان جزء تشخیص داده می شود، استفاده از انتشار امواج مافوق صوت در اختلاف زمان هوا برای اندازه گیری فاصله، در شب، استفاده از سنسور حساسیت به عکس برای کنترل سوئیچ نور هشدار دهنده، هشدار وسایل نقلیه برای جلوگیری از.

این عصا نابینایان را قادر می سازد تا موانع جلوی آن ها را تشخیص دهند و به طور معمول راه برگردند و به این ترتیب در حفاظت از ایمنی نابینایان نقش داشته باشند.

JL925L(L∕M∕S)https://www.nhjianlian.com/canes-1

یک جفت:روندهای رولاتور بعدی:کاربران هنگام استفاده از ویلچر هنگام عبور از جاده ها بیشتر در معرض خطر هستند